skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The stability of party identification in western democracies: results from eight panel surveys

Schickler, Eric ; Green, Donald Philip

Comparative Political Studies, August, 1997, Vol.30(4), p.450(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...