skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advanced oxidation processes for the removal of organophosphorus pesticides from wastewater.(Report)

Badawy, M. I. ; Ghaly, Montaser Y. ; Gad - Allah, Tarek A.

Desalination, June 10, 2006, Vol.194(1-3), p.166(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...