skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The salt-free diamido complexes of lanthanide supported by [beta]-diketiminate: Synthesis, characterization, and their catalytic activity for the polymerization of acrylonitrile and I[micro]-caprolactone.(Report)

Xue, Mingqiang ; Yao, Yingming ; Shen, Qi ; Zhang, Yong

Journal of Organometallic Chemistry, Nov 1, 2005, Vol.690(21-22), p.4685(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...