skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Direct imaging of multiple planets orbiting the star HR 8799.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Marois, Christian ; Macintosh, Bruce ; Barman, Travis ; Zuckerman, B. ; Song, Inseok ; Patience, Jennifer ; Lafreniere, David ; Doyon, Rene

Science, Nov 28, 2008, Vol.322(5906), p.1348(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...