skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High spatial resolution analysis of fungal cell biochemistry - bridging the analytical gap using synchrotron FTIR spectromicroscopy.(Report)

Kaminskyj, Susan ; Jilkine, Konstantin ; Szeghalmi, Adriana ; Gough, Kathleen

FEMS Microbiology Letters, July, 2008, Vol.284(1), p.1(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...