skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Standardisation of methods in soil microbiology: progress and challenges

Philippot, Laurent ; Ritz, Karl ; Pandard, Pascal ; Hallin, Sara ; Martin-Laurent, Fabrice; Civs, Gestionnaire (Editor)

FEMS Microbiology Ecology, 2012, Vol.82(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01436.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...