skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The GAOLAOZHUANGREN2 gene is required for normal glucose response and development of Arabidopsis.(Author abstract)

Mingjie Chen ; Xiaoxiang Xia ; Huiqiong Zheng ; Zheng Yuan ; Hai Huang

Journal of Plant Research, Dec, 2004, Vol.117(6), p.473(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-9440

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...