skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An experimental study on the melt spinning of AA2618 alloy.(Author abstract)

Luo, W. ; Yan, M. ; Zhu, W. Z. ; Cantor, B.

Journal of Materials Science, July, 2002, Vol.37(13), p.2685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...