skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fatigue crack growth of DSX40M alloy at ambient and elevated temperatures.(Author abstract)

Ahmad, M. ; Xu, Y. B. ; Yao, Ge. ; Hu, Z. Q.

Journal of Materials Science, June, 2002, Vol.37(11), p.2279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...