skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructures and mechanical properties of as-cast TiAl alloys with higher C additions.(Author abstract)

Wei, Zunjie ; Wang, Hongwei ; Jin, Yunyue ; Zhang, Hu ; Zeng, Songyan

Journal of Materials Science, May, 2002, Vol.37(9), p.1809 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...