skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A STEM study of grain-boundary segregation in Al-6.5 wt% Mg alloy.(Author abstract)

Paine, D. C. ; Weatherly, G. C. ; Aust, K. T.

Journal of Materials Science, Dec, 1986, Vol.21(12), p.4257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...