skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The formation of G-phase in 20/25 Nb stainless steel AGR fuel cladding alloy and its effect on creep properties.(Author abstract)

Ecob, R. C. ; Lobb, R. C. ; Kohler, V. L.

Journal of Materials Science, August, 1987, Vol.22(8), p.2867 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...