skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compression creep of [Si.sub.3]N.sub.[4/MgAl.sub.2]O.sub.4 alloys.(Author abstract)

Crampon, J. ; Duclos, R. ; Rakotoharisoa, N.

Journal of Materials Science, Feb, 1990, Vol.25(2), p.1203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...