skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neutron transmission measurements of zinc and lead single crystals.(Author abstract)

Adib, M. ; Abdel - Kawy, A. ; Abbas, Y. ; Ashry, A. ; Wahba, M.

Journal of Materials Science, Dec, 1988, Vol.23(12), p.4231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...