skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Age hardening of rapidly quenched Al-Zr-B alloys.(Author abstract)

Whang, S. H. ; Gao, Y. Q. ; Kim, Y. - W.

Journal of Materials Science, August, 1986, Vol.21(8), p.2839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...