skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Variation in the flowering gene SELF PRUNING 5G promotes day-neutrality and early yield in tomato

Soyk, Sebastian ; Müller, Niels A ; Park, Soon Ju ; Schmalenbach, Inga ; Jiang, Ke ; Hayama, Ryosuke ; Zhang, Lei ; Van Eck, Joyce ; Jimenez-Gomez, José M ; Lippman, Zachary; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Nature Genetics, 2017, Vol.49(1), pp.162-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.3733

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...