skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Excitatory amino acids, monoamine, and nitric oxide synthase systems in organotypic cultures: biochemical and immunohistochemical analysis.(Author abstract)

Herrera - Marschitz, M. ; Kohlhauser, C. ; Gomez - Urquijo, S. ; Ubink, R. ; Goiny, M. ; Hokfelt, T.

Amino Acids, August, 2000, Vol.19(1), p.33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0939-4451

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...