skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nucleotide polymorphism and linkage disequilibrium in wild populations of the partial selfer Caenorhabditis elegans.(Author Abstract)

Cutter, Asher D.

Genetics, Jan, 2006, Vol.172(1), p.171(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...