skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Applicability of management theories to developing countries: a synthesis.(applicability of management theories to developing countries)

Hafsi, Taieb ; Farashahi, Mehdi

Management International Review, Oct, 2005, Vol.45(4), p.483(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-8249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...