skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

10 The long-term effects of analgesia in labour

Durbridge, Jacqueline ; Holdcroft, Anita

Bailliere's Clinical Obstetrics and Gynaecology, 1998, Vol.12(3), pp.485-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-3552 ; DOI: 10.1016/S0950-3552(98)80080-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...