skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phillis Wheatley's ghosts: the racial melancholy of New England Protestants

Thorn, Jennifer

Eighteenth Century: Theory and Interpretation, Spring, 2009, Vol.50(1), p.73(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-5380

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...