skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The "other" side of Richardson v. Ramirez: a textual challenge to felon disenfranchisement

Hinchcliff, Abigail M.

Yale Law Journal, Oct, 2011, Vol.121(1), p.194(43) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-0094

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...