skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Retinal counterion switch in the photoactivation of the G protein-coupled receptor rhodopsin.(Author Abstract)

Yan, Elsa C. Y. ; Kazmi, Manija A. ; Ganim, Ziad ; Hou, Jian - Min ; Pan, Douhai ; Chang, Belinda S. W. ; Sakmar, Thomas P. ; Mathies, Richard A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 5, 2003, Vol.100(16), p.9262(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...