skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

IS WATER IN DENTAL UNITS MICROBIOLOGICALLY SAFE?/CZY WODA W UNITACH DENTYSTYCZNYCH JEST BEZPIECZNA?(ORIGINAL PAPER)(Report)

Michalkiewicz, Michal ; Ginter - Kramarczyk, Dobrochna ; Kruszelnicka, Izabela K.

Medycyna Pracy, Nov-Dec, 2015, Vol.66(6), p.763(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00148

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...