skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy.(Research Article)(Report)

Venkatesan, Aravind ; Tagny Ngompe, Gildas ; Hassouni, Nordine El ; Chentli, Imene ; Guignon, Valentin ; Jonquet, Clement ; Ruiz, Manuel ; Larmande, Pierre

PLoS ONE, Nov 30, 2018, Vol.13(11), p.e0198270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0198270

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...