skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prostate Stromal Cells Express the Progesterone Receptor to Control Cancer Cell Mobility.(Research Article)

Yu, Yue ; Lee, Jennifer Suehyun ; Xie, Ning ; Li, Estelle ; Hurtado - Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Cox, Michael ; Plymate, Stephen ; Gleave, Martin ; Dong, Xuesen

PLoS ONE, March 24, 2014, Vol.9(3), p.e92714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0092714

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...