skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SPPS: A Sequence-Based Method for Predicting Probability of Protein-Protein Interaction Partners.(Research Article)

Liu, Xinyi ; Liu, Bin ; Huang, Zhimin ; Shi, Ting ; Chen, Yingyi ; Zhang, Jian

PLoS ONE, Jan 26, 2012, Vol.7(1), p.e30938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030938

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...