skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer

Conroy, T ; Desseigne, F ; Ychou, M ; Bouché, O ; Guimbaud, R ; Bécouarn, Y ; Adenis, A ; Jl, Raoul ; Gourgou-Bourgade, S ; La Fouchardière C, De ; Bennouna, J ; Jb, Bachet ; Khemissa-Akouz, F ; Péré-Vergé, D ; Delbaldo, C ; Assenat, E ; Chauffert, B ; Michel, P ; Montoto-Grillot, C ; Ducreux, M; Maquart, François-Xavier (Editor)

New England Journal of Medicine, 17 May 2011, Vol.364(19), pp.1817-1825 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...