skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Randomised controlled trial of self-hypnosis for intrapartum pain.(Report)

Finlayson, Kenneth

Midwives Magazine, Winter, 2015, Vol.18, p.30(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1479-2915

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...