skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genome-wide identification of CCA1 targets uncovers an expanded clock network in Arabidopsis.(PNAS PLUS: PLANT BIOLOGY)(circadian clock associated 1)(Report)

Nagel, Dawn H. ; Doherty, Colleen J. ; Pruneda-Paz, Jose L. ; Schmitz, Robert J. ; Ecker, Joseph R. ; Kay, Steve A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 25, 2015, Vol.112(34), p.E4802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...