skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Economic crisis in Western Europe and ischemic heart disease mortality.(Report)

Bilal, Usama ; Nau, Claudia ; Franco, Manuel ; Glass, Thomas A.

Circulation, March 25, 2014, Vol.129(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...