skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparisons Across Depression Assessment Instruments in Adolescence and Young Adulthood: An Item Response Theory Study Using Two Linking Methods.(Report)(Author abstract)

Olino, Thomas M. ; Yu, Lan ; Mcmakin, Dana L. ; Forbes, Erika E. ; Seeley, John R. ; Lewinsohn, Peter M. ; Pilkonis, Paul A.

Journal of Abnormal Child Psychology, Nov, 2013, Vol.41(8), p.1267(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...