skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transmission of drug resistant HIV and its potential impact on mortality and treatment outcomes in resource-limited settings.(The Impact of HIV Drug Resistance on the Selection of 1st- and 2nd-Line ART in Resource-Limited Settings)(Report)

Cambiano, Valentina ; Bertagnolio, Silvia ; Jordan, Michael R. ; Lundgren, Jens D. ; Phillips, Andrew

Journal of Infectious Diseases, June 15, 2013, Vol.207(12), p.S57(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...