skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vaginal microbiota and its role in HIV transmission and infection

Petrova, Mariya I. ; Den Broek, Marianne ; Balzarini, Jan ; Vanderleyden, Jos ; Lebeer, Sarah

FEMS Microbiology Reviews, Sept, 2013, Vol.37(5), p.762(31) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...