skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): the Factor Structure and Scale Validation in U.S. Adolescents.(Report)(Author abstract)

He, Jian - Ping ; Burstein, Marcy ; Schmitz, Anja ; Merikangas, Kathleen R.

Journal of Abnormal Child Psychology, May, 2013, Vol.41(4), p.583(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...