skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rural Embedded Assistants for Community Health (REACH) Network: First-Person Accounts in a Community--University Partnership.(Report)(Author abstract)

Brown, Louis D. ; Alter, Theodore R. ; Brown, Leigh Gordon ; Corbin, Marilyn A. ; Flaherty - Craig, Claire ; Mcphail, Lindsay G. ; Nevel, Pauline ; Shoop, Kimbra ; Sterner, Glenn ; Terndrup, Thomas E. ; Weaver, M. Ellen

American Journal of Community Psychology, March, 2013, Vol.51(1-2), p.206(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...