skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bidirectional Relations between Parenting Practices and Child Externalizing Behavior: A Cross-Lagged Panel Analysis in the Context of a Psychosocial Treatment and 3-Year Follow-up.(Report)(Author abstract)

Shaffer, Anne ; Lindhiem, Oliver ; Kolko, David J. ; Trentacosta, Christopher J.

Journal of Abnormal Child Psychology, Feb, 2013, Vol.41(2), p.199(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...