skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Global health training and postgraduate medical education in Australia: the case for greater integration

Mitchell, Rob D. ; Jamieson, Jennifer C. ; Parker, Jake ; Hersch, Fred B. ; Wainer Zoe ; Moodie, A. Rob

The Medical Journal of Australia, April 1, 2013, Vol.198(6), p.316-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-729X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...