skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural and functional studies on the interaction of GspC and GspD in the type II secretion system.(Report)

Korotkov, Konstantin V. ; Johnson, Tanya L. ; Jobling, Michael G. ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Heroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall K. ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim G. J.

PLoS Pathogens, Sept, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...