skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stops making sense: translational trade-offs and stop codon reassignment.(Research article)

Johnson, Louise J. ; Cotton, James A. ; Lichtenstein, Conrad P. ; Elgar, Greg S. ; Nichols, Richard A. ; Polly, P David ; Le Comber, Steven C.

BMC Evolutionary Biology, July 29, 2011, Vol.11, p.227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...