skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Session details: Interactive whiteboards and public displays

Butz, Andreas

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 26 April 2014

ISBN: 9781450324731 ; ISBN: 1450324738 ; DOI: 10.1145/3250950

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...