skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heterogen katalysierte Ketonisierung von Laurin‐ und Stearinsäure in der Gasphase

Müller‐Erlwein, Erwin ; Rosenberger, (Fh) Bernhard

Chemie Ingenieur Technik, June 1990, Vol.62(6), pp.512-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-286X ; E-ISSN: 1522-2640 ; DOI: 10.1002/cite.330620621

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...