skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modulation of promoter occupancy by cooperative DNA binding and activation-domain function in a major determinant of transcriptional regulation by activators in vivo

Tanaka , M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1996, Vol.(9), pp.4311-4315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...