skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ductular proliferation and hepatic secretory function in experimental fascioliasis

Lopez , P. ; Tunon , M.J. ; Gonzalez , P. ; Diez , N. ; Bravo , A.M. ; Gonzalez-Gallego , J.

Experimental parasitology, 1993, Vol.(1), pp.36-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4894

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...