skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors affecting food choices of working mothers with young families

Kirk , M.C. ; Gillespie , A.H.

Journal of nutrition education, 1990, Vol.(4), pp.161-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3182

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...