skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Defining management responsibilities in the retail food distribution industry

Capps , O. Jr.

Journal of food distribution research, 1988, Vol.(2), pp.29-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-245X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...