skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Moisture behavior and structural changes of plywood during outdoor exposure

Li , Wanzhao ; Van Den Bulcke , Jan ; De Windt , Imke ; Dhaene , Jelle ; Van Acker , Joris

European journal of wood and wood products, 2016, Vol.74(2), pp.211-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-3768

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...