skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

effect of superhydrophobic wetting state on corrosion protection – The AKD example

Ejenstam , Lina ; Ovaskainen , Louise ; Rodriguez-Meizoso , Irene ; Wågberg , Lars ; Pan , Jinshan ; Swerin , Agne ; Claesson , Per M.

Journal of colloid and interface science, 2013, Vol.412, pp.56-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...