skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Environmental impact assessment of three coal-based electricity generation scenarios in China

Cui , Xiaowei ; Hong , Jinglan ; Gao , Mingming

Energy, 2012, Vol.45(1), pp.952-959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-5442

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...