skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genomic and proteomic characterization of "Candidatus Nitrosopelagicus brevis": an ammonia-oxidizing archaeon from the open ocean

Santoro, Alyson E ; Dupont, Christopher L ; Richter, R Alex ; Craig, Matthew T ; Carini, Paul ; Mcilvin, Matthew R ; Yang, Youngik ; Orsi, William D ; Moran, Dawn M ; Saito, Mak A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 January 2015, Vol.112(4), pp.1173-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25587132 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1416223112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...